KURUMSAL

KURUMSAL

Hakk?m?zda

Ticarette ba?ar?n?n teminat? oldu?unu d¨ı?¨ınd¨ı?¨ım¨ız, d¨ır¨ıstl¨ık ve kaliteyi prensip edinmi? firmam?z g?stermi? oldu?unuz ilgi ve desteginizden ?t¨ır¨ı siz de?erli m¨ı?terilerimize te?ekk¨ır¨ı bor? biliriz,sizlere bug¨ın ve daima kaliteli ve d¨ır¨ıst hizmet vermeye devam edece?imizi temin ederiz.

Bug¨ın, aile s?cakl??? ve samimiyeti ?er?evesinde, her t¨ırl¨ı modern donan?m?, deneyimli ve yenilik?i y?neticileri, bilgi ve tecr¨ıbesi y¨ıksek sat?? sorumlular? ve elliyi a?k?n personeliyle; kimyasal ¨ır¨ınler, i? g¨ıvenli?i, teknik h?rdavat, nalburiye, dekorasyon, mobilya aksesuarlar?, in?aat malzemeleri ve el aletleri sekt?rlerin de on bine yak?n ¨ır¨ın ?e?idiyle ¨ılke genelinde sat?? ve sat?? sonras? hizmetler vermektedir.

Kalite Hedefimiz: M¨ı?teri istek ve beklentilerini en do?ru ?ekilde tespit ve analiz ederek m¨ı?teri memnuniyetini artt?rmak ve kalite taleplerini ger?ekle?tirmek, kalite y?netim sisteminin etkinli?ini ve s¨ırekli iyile?tirilmesini sa?lamak, ulusal ve uluslararas? ilgili standartlara uymak, tedarik?ilerimizin ¨ır¨ın ve hizmet kalitesini artt?rmak ama?l? i?birli?i yapmak, ?al??anlar?m?z?n memnuniyetini sa?lamakt?r.

?evre Politikam?z: ¨ıretim s¨ıre?lerini ?evreye, insan sa?l???na zarar ve do?al kaynak t¨ıketimini azaltan y?ntem ve teknolojiler ile ger?ekle?tirmek, ¨ıretim ve di?er hizmetlerde verimlili?e olabildi?ince dikkat ederek enerji ve hammadde kullan?m? konular?nda tasarruf yapmak. Her t¨ırl¨ı at?k azalt?m?, geri kazanma ve yeniden kullanma ilkeleri do?rultusunda ?al??malar yapmak, ?al??anlar?m?z?, m¨ı?terilerimizi ve tedarik?ilerimizi ?evre konusunda bilin?lendirmektir.

Kalite ?lkemiz: ?al??malar?m?zda, m¨ı?terilerimizin ihtiya?, beklenti ve ??karlar?n? as?l kriter olarak al?r?z. ?al??anlar?m?z?, m¨ı?terilerimizin memnuniyetini en ¨ıst seviyede tutmak ¨ızere s¨ırekli e?itiriz. Kaliteyi "Toplam Kalite" ve "S¨ırekli Geli?im" felsefesi olarak benimseriz.

KAL?TE POL?T?KAMIZ

?

Kalite Hedeflerimiz:?M¨ı?teri istek ve beklentilerini en do?ru ?ekilde tespit ve analiz ederek m¨ı?teri memnuniyetini artt?rmak ve kalite taleplerini ger?ekle?tirmek, kalite y?netim sisteminin etkinli?ini ve s¨ırekli iyile?tirilmesini sa?lamak, ulusal ve uluslararas? ilgili standartlara uymak, tedarik?ilerimizin ¨ır¨ın ve hizmet kalitesini artt?rmak ama?l? i?birli?i yapmak, ?al??anlar?m?z?n memnuniyetini sa?lamak.?

?

Kalite ?lkelerimiz:??al??malar?m?zda, m¨ı?terilerimizin ihtiya?, beklenti ve ??karlar?n? as?l kriter olarak al?r?z. ?al??anlar?m?z?, m¨ı?terilerimizin memnuniyetini en ¨ıst seviyede tutmak ¨ızere s¨ırekli e?itiriz. Kaliteyi “Toplam Kalite” ve “S¨ırekli Geli?im” felsefesi olarak benimseriz.?

?

?evre Politikam?z:?¨ıretim s¨ıre?lerini ?evreye, insan sa?l???na zarar ve do?al kaynak t¨ıketimini azaltan y?ntem ve teknolojiler ile ger?ekle?tirmek, ¨ıretim ve di?er hizmetlerde verimlili?e olabildi?ince dikkat ederek enerji ve hammadde kullan?m? konular?nda tasarruf yapmak. Her t¨ırl¨ı at?k azalt?m?, geri kazanma ve yeniden kullanma ilkeleri do?rultusunda ?al??malar yapmak, ?al??anlar?m?z?, m¨ı?terilerimizi ve tedarik?ilerimizi ?evre konusunda bilin?lendirmek.

?

M?SYONUMUZ VE V?ZYONUMUZ

?

Misyonumuz

M¨ı?teri odakl?l?k prensibiyle ?al??may?, sekt?r¨ın¨ı iyi tan?may?, payda?lar?n?n beklentilerini bilerek ve yeni beklentiler tan?mlayarak, bunlar?n en ¨ıst d¨ızeyde tatminini ve her alanda verimli ve karl? hizmet vermeyi ama? edinmi? bir h?rdavat ?irketidir.

?

Vizyonumuz

?

M¨ı?terilerimizin memnuniyet ve g¨ıvenlerini daima ?n planda tutarak sekt?r¨ım¨ızde “lider” konumuna eri?mek,¨ır¨ın ve hizmet kalitemizi en ¨ıst d¨ızeyde vazge?ilmez k?lmak hedefimizdir.

?